Informatie voor ouders

Jeugd Lelystad verzorgt in de Gemeente Lelystad de toegang tot gespecialiseerde hulpverlening voor kinderen en jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Daarbij werken we op basis van de Jeugdwet, de AWB en de contractafspraken die hierover gemaakt zijn met de gemeente. Dit betekent dat onze Jeugdprofessionals Toegang en Regie voor elke aanvraag beoordelen of specialistische jeugdhulp passend is of dat een ander type hulpverlening beter past.

Wat is specialistische jeugdhulp?

Onder jeugdhulp valt ondersteuning van en hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders. Deze hulp en zorg hebben tot doel: het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie-gerelateerde problemen.

Onder jeugdhulp valt ook het bevorderen van deelname aan de samenleving en bevorderen dat jeugdigen onder de 18 jaar zelfstandig functioneren met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.

Bovendien valt onder jeugdhulp het ondersteunen bij of overnemen van activiteiten rondom persoonlijke verzorging om zo een tekort aan zelfredzaamheid op te heffen bij jeugdigen onder de 18 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking.

Jeugdwet en PGB

De Jeugdwet kent ook de mogelijkheid om te kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Een jeugdige of zijn ouder(s) komen hiervoor in aanmerking als…

  • …de gemeente een individuele voorziening heeft toegewezen.
  •  …de ouder of verzorger kan aangeven waarom hulp in natura niet geschikt is.
  •  …de ouder of verzorger het PGB kan beheren (inkoop van ondersteuning en aansturing van hulpverleners).
  •  …de aanvrager zorg inkoopt die goed en veilig is.

Het kan zijn dat de zelf ingekochte zorg duurder is dan zorg in natura. Dat is voor de gemeente geen reden om het PGB te weigeren. Wel kan de gemeente ervoor kiezen om alleen het bedrag te verstrekken dat de zorg in natura zou kosten. De ouder of verzorger betaalt dan zelf de meerkosten.

Wat als gespecialiseerde jeugdhulp nodig blijkt?

Blijkt uit de triage dat gespecialiseerde jeugdhulp inderdaad nodig is? Dan zet het triageteam de aanvraag door naar een Jeugdprofessional Toegang en Regie voor onderzoek. De Jeugdprofessional neemt zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken voor een gesprek thuis. Hij of zij gaat met u als ouder(s) en het kind in gesprek. We bespreken het doel van de aanvraag en gaan na wat u als gezin (ook met uw sociale netwerk) zelf kunt, en waar hulp bij nodig is.

Via de GIZ-methodiek brengt de Jeugdprofessional Toegang en Regie samen met de ouder(s) en/of jeugdige de zorgbehoeften en krachten in kaart. Zo ontstaat een goed beeld van de situatie en van wat er nodig is. Dit gesprek en de GIZ-methodiek vormen de basis van een onderzoeksrapportage. Daarin staan een probleembeschrijving, de zorgen en krachten waarbij ondersteuning nodig is, de doelen en de benodigde stappen om daarnaartoe te werken.

De Jeugdprofessional Toegang en Regie onderzoekt welke hulpverlening passend kan zijn, stemt dit af met de pratijkbegeleider van JEL en neemt een besluit. Hij of zij zal de onderzoeksrapportage ook met u en uw kind bespreken. Bent u het eens met de inhoud van de rapportage? Dan dient de Jeugdprofessional Toegang en Regie een advies in voor de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp vanuit de Jeugdwet bij de gemeente.

Zodra de gemeente het advies goedkeurt, ontvangt u een beschikking. Daarin staat welke gespecialiseerde jeugdhulp ingezet wordt, wie de zorgaanbieder is en wat de begin- en einddatum van de zorgverlening zijn.

Hoe werkt een aanvraag voor gespecialiseerde jeugdhulp?

Als gezaghebbende ouder(s) of voogd vult u een aanvraagformulier in. Na het indienen ontvangt u een ontvangstbevestiging en controleert Jeugd Lelystad of de aanvraag volledig is binnengekomen. Onvolledige aanvragen worden helaas niet in behandeling genomen; in dat geval neemt een medewerker contact met u op om de ontbrekende informatie op te vragen.

Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt het triageteam van Jeugd Lelystad contact op met de ouder(s) met gezag en/of de jeugdige zelf (als die laatste het formulier heeft ingevuld). We bespreken in dit gesprek wat de hulpvraag is en of Jeugd Lelystad hier iets in kan betekenen.

Blijkt uit het gesprek dat gespecialiseerde jeugdhulp niet de juiste hulp of ondersteuning is? Dan verwijst Jeugd Lelystad eventueel door naar een andere organisatie of andere wet zoals school, het sociale wijkteam, WMO, WLZ of de zorgverzekeraar. De aanvraag en het dossier worden dan gesloten.

Vermoedt u dat jeugdhulp nodig is?

Verwacht u op basis van de bovenstaande informatie dat in uw situatie gespecialiseerde jeugdhulpverlening passend en nodig is? Dien dan een aanvraag in via het formulier. Dan neemt een medewerker van Jeugd Lelystad binnenkort contact met u op.

Vragen of meer weten?

Inhoudsopgave