Informatie voor ouders (met gezag)

Je kunt als ouders met gezag een aanvraag indienen als u denkt gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig te hebben. Jeugd Lelystad onderzoekt en beoordeelt de aanvraag middels de GIZ-methodiek. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp, maar verwijst u – als dat nodig blijkt – door naar passende zorg. Passende zorg kan ook betekenen een voorliggende of algemene voorziening. Of een voorziening uit een andere wet.

Toegang tot jeugdhulp via jeugdarts, huisarts en medisch specialist.

Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten (alleen psychiaters en klinisch psychologen) zijn naast Jeugd Lelystad de enige die ook mogen verwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Deze kunnen geen persoonsgebonden budget toekennen, alleen verwijzen naar gecontracteerd aanbod middels zorg in natura.

School, Veilig Thuis en andere organisaties kunnen niet verwijzen naar jeugdhulp en kunnen ook geen toegang tot de jeugdhulp verlenen.

Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

Bij zorg in natura wordt de jeugdhulp geleverd door een aanbieder die door de gemeente is gecontracteerd. De aanbieder is hier verantwoordelijk voor de aansturing van zijn of haar hulpverleners. De jeugdhulp kan ook geleverd worden ingekocht via een persoonsgebonden budget.

Een jeugdige en/of zijn ouder(s) komen in aanmerking voor een persoonsgebonden budget als…

  • …de gemeente een individuele voorziening heeft toegewezen.
  •  …de ouders met gezag motiveren schriftelijk waarom zorg in natura niet geschikt is.
  •  …de ouders met gezag kunnen het PGB beheren (inkoop van ondersteuning en aansturing van hulpverleners).
  •  …de ouders met gezag kopen zorg in aan de kwaliteitseisen voldoet.

De gemeente vergoed alleen het deel van de kosten die gelijkstaan aan de tarieven voor gecontracteerde zorg. De meerkosten betalen ouders met gezag zelf.

Download het aanvraagformulier

Denkt u dat er gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig is? Vul het aanvraagformulier volledig in en dien het in bij Jeugd Lelystad.

Let op: alleen gezaghebbende ouders of voogden of jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen een aanvraag indienen. Professionals kunnen geen aanvraag doen.

Inhoudsopgave