Werkwijze Jeugd Lelystad

Jeugd Lelystad onderzoekt en beoordeelt de aanvraag met de GIZ-methodiek (gezamenlijk inschatten zorgbehoeften) in combinatie met het schema Ontwikkelaspecten en Omgevingsinteractie-schema (O&O) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Jeugd Lelystad past de richtlijnen jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) toe in het onderzoek en de beoordeling van de best passende hulp. De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van jeugdprofessionals en ervaringskennis van cliënten. Jeugd Lelystad past ook de Verordening en de Beleid en nadere regels jeugdhulp 2021 van de Gemeente Lelystad toe.

Toegangspunt

Jeugd Lelystad is het toegangspunt voor gespecialiseerde jeugdhulp (middels een individuele voorziening) in de gemeente Lelystad. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp, maar heeft een adviserende en onderzoekende rol. Met de GIZ-methodiek wordt onderzocht wat de juiste hulp of ondersteuning is voor de jeugdige en diens gezaghebbende ouder(s). Daarbij staat de hulpvraag van ouders en/of jeugdige samen met de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige centraal.

Als gespecialiseerde jeugdhulp inderdaad nodig en passend blijkt, adviseert Jeugd Lelystad de ouders en/of jeugdige de juiste hulp en kiest samen met ouders en/of jeugdige uit het gecontracteerde aanbod (zorgaanbieder). Jeugd Lelystad maakt de beschikking op voor de individuele voorziening.

Hoe werkt een aanvraag voor gespecialiseerde jeugdhulp?

Als gezaghebbende ouder(s) of voogd vult u een aanvraagformulier in. Na het indienen ontvangt u een ontvangstbevestiging en controleert Jeugd Lelystad of de aanvraag volledig is binnengekomen. Onvolledige aanvragen worden helaas niet in behandeling genomen; in dat geval neemt een medewerker contact met u op om de ontbrekende informatie op te vragen.

Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt het triageteam van Jeugd Lelystad contact op met de ouder(s) met gezag en/of de jeugdige zelf (als die laatste het formulier heeft ingevuld). We bespreken in dit gesprek wat de hulpvraag is en of Jeugd Lelystad hier iets in kan betekenen.

Blijkt uit het gesprek dat gespecialiseerde jeugdhulp niet de juiste hulp of ondersteuning is? Dan verwijst Jeugd Lelystad eventueel door naar een andere organisatie of andere wet zoals school, het sociale wijkteam, WMO, WLZ of de zorgverzekeraar. De aanvraag en het dossier worden dan gesloten.

Onderzoek en onderzoeksrapportage

Jeugd Lelystad onderzoekt en beoordeelt de aanvraag met de GIZ-methodiek (gezamenlijk inschatten zorgbehoeften) in combinatie met het schema Ontwikkelaspecten en Omgevingsinteractie-schema (O&O) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Ouders en/of jeugdigen dienen een aanvraag om een individuele voorziening schriftelijk in op het daarvoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De beslistermijn van 8 weken start op het moment dat Jeugd Lelystad de aanvraag volledig ontvangt. Deze kan Jeugd Lelystad verlengen. De beslistermijn wordt verlengd als er geen tijdig besluit genomen kan worden op de aanvraag, veroorzaakt door interne en/of externe omstandigheden.

Jeugd Lelystad neemt contact met u op om een huisbezoek in te plannen. Ouders en/of jeugdigen vanaf 6 jaar worden gesproken middels de GIZ-methodiek. Jeugd Lelystad past het vier ogen principe toe bij huisbezoeken, schoolbezoeken, evaluaties en dergelijke. Kortom, Jeugd Lelystad komt altijd met 2 personen zodat er integer en transparant gehandeld wordt. Beslissingen en acties worden hierdoor gezamenlijk genomen.

De onderzoeksrapportage wordt opgesteld door de jeugdprofessional en volledig met ouders en/of jeugdige doorgenomen en besproken. Ouders en/of jeugdige ontvangen deze rapportage nadat zij op- en aanmerkingen hebben mogen toevoegen.

De jeugdprofessionals en praktijkbegeleiders van Jeugd Lelystad zijn SKJ geregistreerd (of werken onder de verlengde arm constructie). Ze werken volgens de professionele standaard waarbij zij zich aan de beroepscode conformeren. Tevens zijn zij volledig opgeleid in de ontwikkeling- en psychopathologie. Middels trainingen, scholing, intervisie, coaching houden zij dit continu op peil waarbij de kwaliteit steeds verhoogd wordt.

Jeugd Lelystad past de richtlijnen jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) toe in het onderzoek en de beoordeling van de best passende hulp. De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van jeugdprofessionals en ervaringskennis van cliënten. Jeugd Lelystad past ook de Verordening en de Beleid en nadere regels jeugdhulp 2021 van de Gemeente Lelystad toe.

Wat is regie?

Bij Jeugd Lelystad wordt regie gehouden als er dreigende onveiligheid speelt bij het gezin, en/of er sprake is van meervoudige en complexe problemen waarbij meerdere hulpverlenende partijen betrokken zijn. Een gezin met meervoudige en complexe problemen, is een gezin van minstens één volwassene en één jeugdige van 0 tot 18 jaar dat langdurig kampt met een combinatie van problemen op verschillende gebieden. Ouders kunnen zelf regie voeren als zij het vermogen hebben om hun eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te regelen, en het praktische vermogen hebben om zichzelf te redden in lichamelijk, sociaal en psychisch opzicht. Eigen regie is een vaardigheid. Dat wil zeggen dat men zelf het stuur in handen heeft, keuzes maakt en in actie komt.

Het is niet aan zorgaanbieders, onderwijssetting of andere organisaties om te bepalen of er regie gevoerd moet worden in een casus van Jeugd Lelystad. Jeugd Lelystad bepaald dit in samenspraak met ouders met gezag en/of jeugdige(n).

Praktijkbegeleiders

Bij het onderzoeken van aanvragen en zorgmeldingen bij Jeugd Lelystad spelen de praktijkbegeleiders een belangrijke rol om de jeugdprofessionals te ondersteunen. De praktijkbegeleiders worden gericht ingezet en gekoppeld aan de jeugdprofessionals van Jeugd Lelystad.

De praktijkbegeleider functie kenmerkt zich door de structurele vakinhoudelijke begeleiding aan de jeugdprofessionals. De praktijkbegeleiders coachen de jeugdprofessionals op houding en attitude.

De inzet van praktijkbegeleiders leidt ertoe dat jeugdprofessionals het werk optimaal kunnen uitvoeren middels de GIZ-methodiek.

De praktijkbegeleider ondersteunt de jeugdprofessional bij klachtgesprekken.

Overleggen in en met de keten

Jeugd Lelystad neemt als standpunt in dat Jeugd Lelystad met ouders met gezag en jeugdigen praat en niet over ouders met gezag en jeugdigen. Overleggen in en met de keten zijn erop gericht om te komen tot oplossingen voor de problemen van ouders met gezag en/of jeugdige(n). Dan is het van groot belang om dat gesprek te voeren met de persoon om wie het gaat en niet over de persoon.

In Nederland komt het voor dat overleggen plaatsvinden zonder ouders met gezag en/of jeugdigen. Jeugd Lelystad neemt hier niet aan deel. Als de persoon waar het over gaat is niet aanwezig is kan men daardoor geen input geven en kan geen fouten corrigeren of aannamen veranderen. Deze overleggen kennen vaak geen notulen waardoor er geen enkel zicht en invloed is op wat er besproken is waardoor er geen controle op de juistheid en daarmee ook niet op de uitkomst is.

Iedere instantie of betrokkene bij een casus heeft altijd zijn eigen verantwoordelijkheid en onderzoeksplicht en afwegingskaders. Het kan en mag niet zo zijn dat, omdat men elkaar als partners beschouwd, deze kernwaarden van de rechtsbescherming over boord worden gezet.

Hiermee kan de persoonlijke integriteit van de betrokkene waar het over gaat geschonden worden en wordt voorbijgegaan aan de privacy, de grondwet, EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), IVRK (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en Universele Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Als al meerdere organisaties met elkaar in gesprek moeten dan is het wenselijk dat dit open gebeurt en dat alle betrokkenen aanwezig zijn en/of notulen krijgen waarop gereageerd kan worden.

Openstaande vacatures (2)
Inhoudsopgave