Over Jeugd Lelystad

Elk kind moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. En elk kind moet de kans krijgen om zijn talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Ouders hebben hierin de eerste verantwoordelijkheid. Soms is daarbij extra hulp bij nodig in de vorm van gespecialiseerde jeugdhulpverlening. In Lelystad regelt Jeugd Lelystad de toegang tot gespecialiseerde hulp voor kinderen en gezinnen en houdt, indien noodzakelijk, regie op de ingezette jeugdhulp.

Wat doet Jeugd Lelystad?

Jeugd Lelystad is het toegangspunt voor gespecialiseerde jeugdhulp (middels een individuele voorziening) in de gemeente Lelystad. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp, maar heeft een adviserende en onderzoekende rol. Met de GIZ-methodiek wordt onderzocht wat de juiste hulp of ondersteuning is voor de jeugdige en diens gezaghebbende ouder(s). Daarbij staat de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige centraal.

Als gespecialiseerde jeugdhulp inderdaad nodig en passend blijkt, zoeken wij samen met de jeugdige en zijn ouders naar de juiste hulp bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Jeugd Lelystad vraagt de specialistische jeugdhulp aan. Jeugd Lelystad houdt indien noodzakelijk de regie op het hulpverleningsproces van de ingezette jeugdhulpverlening.

Werkwijze volgens GIZ-methodiek

Jeugd Lelystad werkt volgens de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte), een wetenschappelijk onderbouwde methode die aansluit op de behoeften van ouders, jeugdigen en professionals. Aan de hand van deze methodiek schatten onze medewerkers samen met ouders en kinderen de zorgbehoeften van de kinderen en het gezin in. Zo krijgen we een goed beeld van de situatie en wat er nodig is aan gespecialiseerde hulp. Op basis daarvan kunnen we een onderzoeksrapportage opstellen voor de benodigde ondersteuning om naar de gewenste situatie toe te werken.

 

Aanvraag doen voor gespecialiseerde jeugdhulp?

Denkt u dat gespecialiseerde jeugdhulp voor uw kind en/of gezin nodig is? Vul het aanvraagformulier in. Dan onderzoeken wij of gespecialiseerde jeugdhulp inderdaad passend en noodzakelijk is. Is dat het geval? Dan verwijzen wij u zo snel mogelijk door naar de juiste hulp.

Denkt u gespecialiseerde jeugdhulp nodig te hebben? Download ons aanvraagformulier en vul dit in.

Let op: alleen ouders/verzorgers en jongeren boven de 16 kunnen een aanvraag doen; professionals en onderwijsinstellingen niet.

Denkt u gespecialiseerde jeugdhulp nodig te hebben? Download ons aanvraagformulier en vul dit in.

Let op: alleen ouders/verzorgers en jongeren boven de 16 kunnen een aanvraag doen; professionals en onderwijsinstellingen niet.

Missie en visie Jeugd Lelystad

Onze focus ligt op de zelfredzaamheid van ouders en gezinnen stimuleren en, wanneer dit noodzakelijk is voor de veiligheid en de ontwikkeling van het kind en/of gezin, toegang verlenen tot passende hulp en toezien op de uitvoering daarvan.

Ieder kind moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien, zijn talenten ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Ouders zijn hiervoor de eerste verantwoordelijken. Jeugd Lelystad ondersteunt indien nodig bij het opvoeden en opgroeien.

De focus ligt op het welzijn en de veiligheid van het kind of de jeugdige binnen zijn eigen sociale context, in samenspraak met ouders en het kind of de jeugdige zelf. Hulp en ondersteuning vindt dan ook zo dicht mogelijk bij huis plaats. De regie wordt zoveel mogelijk bij het gezin gelaten. Begeleiding bij het zoeken naar een oplossing, en de eigen kracht en normaliseren staan hierbij centraal. Als het nodig is, zorgt Jeugd Lelystad voor toeleiding naar passende zorg middels een individuele voorziening.

Kerntaak Jeugd Lelystad

De basis voor onze werkzaamheden ligt in de Jeugdwet. Onder onze werkzaamheden vallen in ieder geval de toeleiding naar, advisering over en bepaling van de aangewezen voorziening voor jeugdigen die daarvoor in aanmerking komen. Binnen het primaire proces van toegang en regie heeft Jeugd Lelystad vijf kerntaken:

 1. Triages uitvoeren en bepalen of een aanvraag volledig is en doorgezet moet worden naar een Jeugdprofessional Toegang en Regie;
 2. Gemotiveerde en onderbouwde voorstellen doen tot passende hulpverlening voor kind en gezin;
 3. Regie voeren op de ingezette gespecialiseerde hulpverlening door deze te coördineren en evalueren;
 4. Proactief en casusgebonden samenwerken met het onderwijs en de veiligheidsketen;
 5. Dossiers vormen conform daarvoor vastgestelde eisen.

Onze kernwaarden

Om de kerntaak regie en toegang goed uit te kunnen voeren, zijn specifieke competenties nodig. Daarbij zijn, naast de professionele opvatting voor passende ondersteuning, ook de financiële kaders relevant. Het vraagt lef om passende zorg in te zetten, ook als het gezin of een aanbieder druk uitoefent om andere zorg geadviseerd te krijgen. Onze kernwaarden zijn als volgt:

 • De juiste zorg op de juiste plek op grond van de juiste wet;
 • Perspectief biedende toeleiding en regie;
 • Budget- en kostenbewustheid;
 • Klantvriendelijke en professionele houding;
 • Verantwoordelijk nemen en verantwoording willen afleggen;
 • Veiligheid van de jeugdige vormt altijd onderdeel van het denken en handelen.

Hoe het aanvraagproces verder in zijn werk gaat? Lees daarover meer op onze pagina’s voor ouders, jongeren en professionals.

De rol van de praktijkbegeleiders

Binnen het onderzoeken van aanvragen en zorgmeldingen bij Jeugd Lelystad spelen de praktijkbegeleiders een belangrijke rol om de professionals te ondersteunen. De praktijkbegeleiders worden gericht ingezet en gekoppeld aan de jeugdprofessionals van Jeugd Lelystad. Samen hebben zij wekelijks overleg waarin ze casussen bespreken. Daarnaast krijgt de jeugdprofessional coaching van de praktijkbegeleiders en zijn ze samen verantwoordelijk om goed onderzoek te doen en een besluit te nemen op de aanvraag en/of de zorgmelding.

Werken bij Jeugd Lelystad

Kom jij ons team versterken en zo een maatschappelijk belangrijke rol vervullen? Bekijk onze vacatures!

Openstaande vacatures (2)
Inhoudsopgave