Informatie voor professionals

Jeugd Lelystad is de toegang tot specialistische jeugdhulp in de gemeente Lelystad. Jeugd Lelystad doet onderzoek naar een ingediende aanvraag voor hulpverlening en beoordeelt of er specialistische jeugdhulp nodig is of dat een andere vorm van hulp beter passend is.

Een aanvraag bij Jeugd Lelystad wordt ingediend door de gezaghebbende ouder(s) of voogd of door de jeugdige zelf, mits hij of zij minimaal 16 jaar is. Het is niet mogelijk voor professionals of onderwijsinstellingen om een aanvraag bij Jeugd Lelystad in te dienen.

Als de gespecialiseerde jeugdhulp middels een beschikking wordt toegekend, dan zal een van onze Jeugdprofessionals Toegang en Regie contact opnemen met de professional (zorgaanbieder) die de begeleiding biedt.

Over Jeugd Lelystad

Onze visie is dat elk kind zo gezond en veilig mogelijk moet kunnen opgroeien, talenten moet kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk moet kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Waar nodig leidt Jeugd Lelystad de jeugdige of het gezin naar passende zorg via een individuele voorziening. Bovendien houdt Jeugd Lelystad indien noodzakelijk voert Jeugd Lelystad regie op de ingezette zorg zodra een zorgaanbieder is ingezet om erop toe te zien hoe dit verloopt en of de doelen behaald worden.

Hierbij werkt Jeugd Lelystad volgens de Jeugdwet. Deze heeft vier belangrijke doelstellingen:

  1. Uitgaan van de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van het eigen sociale netwerk.
  2. Minder snel medicatie voorschrijven en de zorgvraag terugdringen.
  3. Zo snel en zo dichtbij en effectief mogelijk de juiste hulp op maat bieden aan jeugdigen en hun ouders, met oog voor de (kosten)effectiviteit van de hulp.
  4. Integrale hulp aan gezinnen.

Het uiteindelijke doel van het beleid is om de eigen kracht van de jongere te vergroten en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en van mensen in de omgeving van de jeugdige te verbeteren. Dit voorkomt dat de jeugdige en zijn ouders zorgafhankelijk worden. De gemeente draagt hierbij actief en maximaal bij aan de eigen kracht van de jongere en zijn ouders. Het accent ligt op het meedoen in de samenleving.

Werkwijze volgens de GIZ-methodiek

Jeugd Lelystad werkt op een modelgetrouwe manier volgens de methodiek GIZ. Dit staat voor Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte. Deze methode kent een duidelijke structuur die voldoet aan wetenschappelijke en professionele inzichten. Ook is deze methode afgestemd op de behoeften van ouders/verzorgers, jeugdigen en professionals.

Het hoofddoel van deze methode is om gezamenlijk een inschatting te maken van de zorgbehoeften, ondersteuning en eigen krachten met de jeugdige en/of ouders of verzorgers en om daarover samen beslissingen te nemen. Zo kunnen gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning krijgen en daarmee versterkt worden in hun autonomie, competentie en verbondenheid.

Werken volgens deze methodiek zorgt voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering, zowel kwalitatief (niet méér zorg dan nodig inzetten) als kwantitatief (professionals en zorg doelgerichter en alleen binnen de beschikbare financiële kaders inzetten).

De rol van de praktijkbegeleiders

Binnen het onderzoeken van aanvragen en zorgmeldingen bij Jeugd Lelystad spelen de praktijkbegeleiders een belangrijke rol om de professionals te ondersteunen. De praktijkbegeleiders worden gericht ingezet en gekoppeld aan de jeugdprofessionals van Jeugd Lelystad. Samen hebben zij wekelijks overleg waarin ze casussen bespreken. Daarnaast krijgt de jeugdprofessional coaching van de praktijkbegeleiders en zijn ze samen verantwoordelijk om goed onderzoek te doen en een besluit te nemen op de aanvraag en/of de zorgmelding.

Zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis

Ook pakt Jeugd Lelystad, aansluitend op de wettelijke taken van Veilig Thuis, de zorgmeldingen op die Veilig Thuis aan Jeugd Lelystad overdraagt. Na overdracht draagt Jeugd Lelystad de verantwoordelijkheid om de veiligheid in het gezin of huishouden te borgen.

Verder zal Jeugd Lelystad indien nodig een jeugdige en zijn ouders wijzen op (specialistische vormen van) ondersteuning, hulpverlening en behandeling. Die ondersteuning, hulp of behandeling is gericht op het wegnemen van de risicofactoren van huiselijk geweld en kindermishandeling, en indien nodig op herstel. Om daarop toe te zien, stelt Jeugd Lelystad een onderzoeksrapportage op en voert regie over de ingezette gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Indien van toepassing, kan Jeugd Lelystad na het uitvoeren van het onderzoek besluiten het dossier af te sluiten.

Vragen of meer weten?

Heeft u een vraag over onze dienstverlening? Mail dan naar info@jeugdlelystad.nl of bel naar 0320 – 215 144. Heeft u een vraag over een specifieke casus? Neem dan contact op met de betrokken Jeugdprofessional.

Inhoudsopgave