Vragen & antwoorden voor ouders

Heeft u na het lezen van de website nog vragen? Misschien staat uw vraag en het antwoord dan hiertussen.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) en de Jeugdwet. Er wordt bekeken of uw aanvraag compleet is. Daarna wordt uw aanvraag zorgvuldig onderzocht met behulp van de GIZ-methodiek. Er wordt beoordeeld of en welke hulp er nodig is, wie er in staat is deze hulp te bieden, of er aanspraak gemaakt kan worden op een voorliggende voorziening, een algemene voorziening en welke hulp er overblijft dat vanuit de Jeugdwet ingezet dient te worden.

Wat houdt de Jeugdwet in?

Jeugd Lelystad beoordeeld aanvragen aan de hand van de Jeugdwet. Het doel van de Jeugdwet is om alle jeugdigen in staat te stellen om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. U bent als ouders samen met de jeugdige hier zelf verantwoordelijk voor. U kunt een beroep doen op de gemeente wanneer dit niet zelfstandig lukt. Er dient sprake te zijn van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen die uw eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen overstijgt.

Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Jeugd Lelystad verwerkt uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevenswerking en de Jeugdwet. De AVG is de belangrijkste privacywet en zorgt ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd. De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Waarom komen jeugdprofessionals met z’n tweeën naar afspraken?

Jeugd Lelystad gaat met twee personen op huisbezoek. De jeugdprofessionals kijken en luisteren met elkaar mee. Zo zorgen we ervoor dat we integer en transparant zijn. Dit heet het vier-ogenprincipe.

Wat is ”Zorg in Natura” of ”Persoonsgebonden Budget PGB”?

Gespecialiseerde jeugdhulp kan geboden worden via Zorg in Natura of via een PGB (Persoonsgebonden Budget). In geval van een ZIN beschikking bepaalt Jeugd Lelystad in overleg met u welke door de gemeente gecontracteerde aanbieder de zorg kan leveren. Bij een Persoongebonden Budget koopt u als ouders zelf zorg in. Bij het beheren van een PGB horen verplichtingen en vaardigheden.

Wat wordt er bedoeld met ”eigen kracht”?

Eigen kracht betekent: uw eigen leven kunnen vormgeven en problemen zelf kunnen oplossen. Ook meedoen aan de samenleving stimuleert de zelfredzaamheid. Zoals door elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen. En door gebruik te maken van basisvoorzieningen (kinderopvang, onderwijs, kind- en jongerenwerk, sport- en cultuurverenigingen).

Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind?

U bent als ouder(s) ten aller tijde als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind.

Wordt mijn kind uit huis geplaatst?

Nee. Jeugd Lelystad werkt volgens het principe nul uithuisplaatsingen.

Kan ik via school of Veilig Thuis jeugdhulp krijgen?

Nee. Scholen en Veilig Thuis zijn geen wettelijke verwijzers voor gespecialiseerde jeugdhulp. En mogen dit ook niet bepalen.

Kan ik opvang krijgen voor mijn kind via Jeugd Lelystad?

Nee. Voor opvang kunnen gezaghebbende ouders zelf op zoek naar een kinderdagverblijf, buiten- of naschoolse opvang, en/of gastouderopvang. Een zorgboerderij is geen opvang en voldoet niet aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang.

Wie moet ik bellen bij een crisis?

Bel bij acute situaties altijd 112. Bel 113 bij suïcidaliteit. Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kunt u Veilig Thuis bellen. Is er een hulpverlener bij u betrokken? Stel hem of haar dan op de hoogte.

Inhoudsopgave