Jeugd Lelystad

Voor ouders

Wilt u als ouder een aanvraag doen voor gespecialiseerde jeugdhulp voor uw kind? Lees meer over wat Jeugd Lelystad voor ouders en jeugdigen kan betekenen.

Voor jongeren

Ben je 16 jaar of ouder en vraag je je af of gespecialiseerde jeugdhulp voor jou nodig is? Lees hier meer informatie over Jeugd Lelystad.

Voor professionals

Bent u als professional via Jeugd Lelystad benaderd voor een cliënt? Bekijk de informatie voor professionals om meer over de taken van Jeugd Lelystad te ontdekken.

Elke jeugdige moet de kans krijgen om zo gezond en veilig mogelijk op te groeien, zijn talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk mee te doen aan de maatschappij. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk. Soms is gespecialiseerde jeugdhulp nodig om een jeugdige en het gezin hierbij te begeleiden. Jeugd Lelystad onderzoekt aan de hand van een aanvraag of gespecialiseerde jeugdhulp nodig is voor een jeugdige en zijn ouders. Daarbij blijft de regie zoveel mogelijk bij het gezin liggen. Waar nodig zorgt Jeugd Lelystad voor toeleiding naar passende zorg.

 

Over Jeugd Lelystad

Jeugd Lelystad is het toegangspunt voor gespecialiseerde jeugdhulp in de gemeente Lelystad. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp, maar heeft een adviserende en onderzoekende rol.

De focus van Jeugd Lelystad is om de zelfredzaamheid en eigen kracht van ouders met gezag en jeugdigen zoveel mogelijk te stimuleren. Daarbij zijn de ontwikkeling en de veiligheid van de jeugdige binnen zijn eigen sociale context het uitgangspunt. Het bieden van gespecialiseerde jeugdhulp gebeurt altijd in samenspraak met de ouder(s) met gezag en de jeugdige(n). Hulp en ondersteuning vinden in de thuissituatie plaats of, als dit niet mogelijk is, zo dicht mogelijk bij huis.

Omdat gespecialiseerde jeugdhulpverlening via een aanvraag verloopt, onderzoekt Jeugd Lelystad of dit inderdaad nodig is voor uw hulpvraag. De aanvraag wordt beoordeeld door triage op volledigheid en juistheid. Indien de aanvraag bij Jeugd Lelystad hoort, gaat een Jeugdprofessional Toegang en Regie met de ouder(s) met gezag en jeugdige(n) in gesprek om de hulpvraag te verduidelijken. Samen bespreken we de oorzaak van de problematiek en wat er nodig is om deze oorzaak weg te nemen en/of te verminderen zodat u zonder hulp verder kan.

Als het nodig is voor de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige(n) en/of het gezin, verleent Jeugd Lelystad toegang tot passende jeugdhulp via een individuele voorziening (oftewel: een beschikking). Jeugd Lelystad houdt indien noodzakelijk de regie op het hulpverleningsproces van de ingezette jeugdhulpverlening middels een door Jeugd Lelystad ingezette voorziening. Jeugd Lelystad bepaalt of er regievoering plaatsvindt en hoe dat er uitziet.

 

Kerntaak Jeugd Lelystad

De basis voor de werkzaamheden van Jeugd Lelystad is gelegen in de Jeugdwet. Hieronder vallen de toeleiding naar, het advies over en bepaling van de aangewezen voorziening voor jeugdigen die daarvoor in aanmerking komen. Jeugd Lelystad ziet toe op de toegang tot en regie over gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Het proces van toegang en regie omvat vijf kerntaken:

  • De triages uitvoeren, bepalen of de aanvraag volledig is en of deze doorgezet moet worden naar een Jeugdprofessional Toegang en Regie van Jeugd Lelystad.
  • Goed gemotiveerde en onderbouwde voorstellen doen over passende hulpverlening voor kind en gezin.
  • Regie voeren op de ingezette gespecialiseerde hulpverlening door de ingezette hulpverlening te coördineren en te evalueren.
  • Proactief en casusgebonden samenwerken met scholen en de veiligheidsketen.
  • Dossiers vormen conform vastgestelde eisen.

 

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u thuis of op school problemen? Of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan is het goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. U kunt op verschillende plekken terecht voor advies of ondersteuning.

Zo kunt u bij de jeugdgezondheidszorg terecht of op school bij het ondersteuningsteam, bij schoolmaatschappelijk werk of bij jeugdpreventiewerk.

Natuurlijk kunt u ook altijd uw huisarts bezoeken. Bij een aantal huisartsenpraktijken is een jeugdprofessional bij de huisarts (JPH) aangesloten. De huisarts kan u met diegene in contact brengen om samen te kijken wat er precies aan de hand is. De jeugdprofessionals bij de huisarts bieden kortdurende ondersteuning.

Heeft u al een vaste contactpersoon binnen de zorg? Dan kunt u hem of haar ook altijd bellen om uw vragen over opvoeding en opgroeien te bespreken.

 

Cliëntondersteuner bij de gesprekken

Bij de gesprekken met Jeugd Lelystad mag de jongere altijd familie of vrienden meenemen. Soms is het fijn om er iemand bij te hebben die kan meeluisteren of meedenken over de juiste zorg of hulp. Op verzoek van de jongere is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die begeleidt de jeugdige dan tijdens de gesprekken.

 

Download het aanvraagformulier

Denkt u dat gespecialiseerde jeugdhulpverlening voor uw kind nodig is? Ga naar het aanvraagformulier en dien dit bij ons in om een aanvraag te doen.

Let op: alleen gezaghebbende ouders of voogden of jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen een aanvraag indienen. Professionals kunnen geen aanvraag doen.

 

Openstaande vacatures (2)
Inhoudsopgave