Klachten

Jeugd Lelystad is het toegangspunt voor gespecialiseerde jeugdhulp in de gemeente Lelystad. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp, maar heeft een adviserende en onderzoekende rol. De basis voor de werkzaamheden van Jeugd Lelystad is gelegen in de Jeugdwet. Jeugd Lelystad zorgt voor toeleiding naar, advisering over en regie van jeugdhulp. Het kan voorkomen dat er klachten ontstaan over gedragingen van medewerkers van Jeugd Lelystad.

De medewerkers van Jeugd Lelystad zijn u zo goed mogelijk van dienst. Toch kan er altijd iets misgaan. Jeugd Lelystad vindt het belangrijk te horen waarover u niet tevreden bent. Op die manier kan Jeugd Lelystad naar een passende oplossing zoeken en kan de organisatie verbeteren.

De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is een klacht te bespreken met de betrokken medewerker en diens praktijkbegeleider. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw ongenoegen wegnemen.

Het klachtenreglement beoogt duidelijkheid te geven over hoe Jeugd Lelystad omgaat met klachten. Het klachtenreglement voldoet aan de daaraan gestelde eisen in de Algemene wet bestuursrecht.

Scholen, zorgaanbieders, Veilig Thuis en andere organisaties kunnen geen klacht indienen bij Jeugd Lelystad.

Wat is een klacht bij Jeugd Lelystad?

Een klacht is een schriftelijke uiting van onvrede over een gedraging van een voor Jeugd Lelystad werkzame persoon gebaseerd op feiten.

Een schriftelijke klacht is ondertekend en bevat:

  • De naam en het adres van de klager;
  • Een datum;
  • De datum waarop óf de periode waarin de klacht is ontstaan;
  • Een omschrijving van de gedragingen middels feiten waartegen de klacht is gericht; en
  • De naam van de persoon tegen wie de klacht is gericht

U stuurt uw schriftelijke klacht met de 5 uitgewerkte punten naar klachten@jeugdlelystad.nl.

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht en wordt u geïnformeerd over de verdere procedure. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alle partijen zijn gehouden de vertrouwelijkheid te bewaren. Vertrouwelijke informatie aan derden kan alleen geschieden als alle betrokken partijen daarvoor toestemming voor hebben gegeven.

Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie voor vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg. Jeugdstem is een onafhankelijke organisatie die gratis advies, informatie en ondersteuning geeft bij vragen of klachten over de jeugdzorg. Voor meer informatie of contact, kunt u terecht op de website www.jeugdstem.nl of via het telefoonnummer 088 555 1000.