Klachten

Jeugd Lelystad is het toegangspunt voor gespecialiseerde jeugdhulp (middels een individuele voorziening) in de gemeente Lelystad. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp maar doet middels de GIZ-methodiek onderzoek naar de aanvraag die door de jeugdige en diens gezaghebbende ouder(s) is ingediend. Daarbij staat de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige centraal.

Als gespecialiseerde jeugdhulp inderdaad nodig en passend blijkt, zoekt de jeugdprofessional samen met de jeugdige en zijn ouders naar de juiste jeugdhulp bij een gecontracteerde zorgaanbieder en vraagt deze middels een beschikking aan.  Jeugd Lelystad houdt indien noodzakelijk de regie op het hulpverleningsproces van de ingezette jeugdhulpverlening. Wij streven ernaar om dat zo goed mogelijk te doen.

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Jeugd Lelystad, hoeft u niet met dat gevoel te blijven rondlopen. Een gesprek met de betreffende professional werkt vaak verhelderend. Bovendien zorgt dit meestal voor een snelle oplossing waarmee iedereen tevreden is. Dient u toch liever een klacht in? Dat kan schriftelijk.

Een schriftelijke klacht is door u ondertekend en bevat tenminste:

–          Uw naam en het adres

–          De dagtekening van het indienen van de klacht

–          Een omschrijving van de klacht en de naam van de beklaagde

–          De reden van de klacht

U kunt uw klacht sturen naar klachten@jeugdlelystad.nl.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht en wordt u geïnformeerd over de verdere procedure. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alle partijen zijn gehouden de vertrouwelijkheid te bewaren. Vertrouwelijke informatie aan derden kan alleen geschieden als alle betrokken partijen daarvoor toestemming voor hebben gegeven. Een afschrift van het klachtenreglement kunt u vinden via onderstaande knop.

AKJ

Het AKJ is de organisatie voor vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg. Het AKJ is een onafhankelijke organisatie die gratis advies, informatie en ondersteuning geeft bij vragen of klachten over de jeugdzorg.

Voor meer informatie of contact, kunt u terecht op de website www.akj.nl of via het telefoonnummer 088 555 1000.