Klachten

Jeugd Lelystad is het toegangspunt voor gespecialiseerde jeugdhulp in de gemeente Lelystad. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp, maar heeft een adviserende en onderzoekende rol. De basis voor de werkzaamheden van Jeugd Lelystad is gelegen in de Jeugdwet. Jeugd Lelystad zorgt voor toeleiding naar, advisering over en houdt indien noodzakelijk de regie op het hulpverleningsproces van de ingezette jeugdhulpverlening. Daarbij kijkt Jeugd Lelystad naar de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige(n).

Jeugdige(n) en/of ouder(s) met gezag dienen een aanvraag om een individuele voorziening schriftelijk in middels het beschikbaar gestelde aanvraagformulier op deze website. U kunt niet vragen naar een verlenging van bestaande zorg of naar een product zoals ‘zorgboerderij’. Uw aanvraag dient een duidelijke hulpvraag  te bevatten. Scholen, zorgaanbieders, Veilig Thuis en andere organisaties kunnen geen aanvraag indienen en dus ook geen klacht indienen.

Wat is een klacht bij Jeugd Lelystad?

Een klacht is een schriftelijke uiting van onvrede over een gedraging van een voor Jeugd Lelystad werkzame persoon gebaseerd op feiten.

Een schriftelijke klacht is door u ondertekend en bevat:

  • De naam en het adres van de klager;
  • Een datum;
  • De datum waarop óf de periode waarin de klacht is ontstaan;
  • Een omschrijving van de gedragingen middels feiten waartegen de klacht is gericht; en
  • De naam van de persoon tegen wie de klacht is gericht

U stuurt uw schriftelijke klacht met de 5 uitgewerkte punten van hierboven naar klachten@jeugdlelystad.nl.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht en wordt u geïnformeerd over de verdere procedure. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alle partijen zijn gehouden de vertrouwelijkheid te bewaren. Vertrouwelijke informatie aan derden kan alleen geschieden als alle betrokken partijen daarvoor toestemming voor hebben gegeven. Een afschrift van het klachtenreglement kunt u vinden via onderstaande knop.

Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie voor vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg. Jeugdstem is een onafhankelijke organisatie die gratis advies, informatie en ondersteuning geeft bij vragen of klachten over de jeugdzorg.
Voor meer informatie of contact, kunt u terecht op de website www.jeugdstem.nl of via het telefoonnummer 088 555 1000.